Algemene voorwaarden

Artikel 1.             Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtnemer: MedInsight B.V.;
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk - of rechtspersoon, die aan MedInsight B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Werkzaamheden: alle uitgevoerde werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, daaronder begrepen alle werkzaamheden die door MedInsight B.V. uit anderen hoofde in het belang van de opdracht zijn verricht, het voorgaande in de ruimste zin van het woord;
 4. Opleiding: alle door, vanwege of onder licentie van MedInsight B.V. verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma's of delen van opleidingsprogramma's, vaardigheidstrainingen, workshops of seminars;
 5. Deelnemer: een natuurlijk persoon door opdrachtgever aangemeld, die aan een opleiding deelneemt, dan wel voor een opleiding is ingeschreven.

Artikel 2.             Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle overeenkomsten welke door MedInsight B.V. binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen door MedInsight B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 3.             Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en MedInsight B.V. komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van MedInsight B.V..
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen.

Artikel 4.             Duur overeenkomst en ontbinding

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld.
 2. MedInsight B.V. is gerechtigd, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval dat: 
  • opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet is nagekomen en binnen een voor nakoming gestelde termijn alsnog nalatig is aan zijn verplichtingen te voldoen; 
  • voor opdrachtgever faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel is verleend, of maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging dan wel staking van de onderneming.
 3. Bedragen door MedInsight B.V. voor datum ontbinding gefactureerd, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar voor zover nog niet betaald.

Artikel 5.             Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op een door MedInsight B.V. aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever is MedInsight B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever en/of deelnemers op te schorten.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft MedInsight B.V. , zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de verval-datum van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van MedInsight B.V..
 4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incasso van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van MedInsight B.V. om de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 6.             Annulering van opleiding

Annulering van een opleiding door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk. De opdrachtgever is aan MedInsight B.V.

in geval van annulering tot drie weken vóór aanvang van de opleiding 15% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij een latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 7.             Overmacht

 1. Indien MedInsight B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een niet aan MedInsight B.V. toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan  verplichtingen door derden, van wie MedInsight B.V. afhankelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat MedInsight B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te kunnen komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en het niet aannemelijk is dat MedInsight B.V. binnen redelijke termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen.

Artikel 8.             Rechten

Alle rechten op door MedInsight B.V. verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal berusten bij MedInsight B.V. Zonder schriftelijke toestemming van MedInsight B.V. mag niets uit het bij de opleidingen gebruikte lesmateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt.

Artikel 9.             Geheimhouding

Informatie betrekking hebbend op de overeenkomst, daar onder mede begrepen de door opdrachtgever en MedInsight B.V. aan elkaar verstrekte informatie betreffende de werkzaamheden en alles wat hiermee verband houdt, zal niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekend worden gemaakt. Opdrachtgever zal alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat deelnemers zich ook zullen houden aan de geheimhoudingsplicht. Het bepaalde in dit artikel geldt zowel tijdens als na afloop van de looptijd van een overeenkomst.

Artikel 10.           Docenten

MedInsight B.V. spant zich in om gekwalificeerde docenten de opleidingen te laten verzorgen en houdt zich het recht voor aangekondigde docenten wegens ziekte of door andere onvoorziene omstandigheden te vervangen.

Artikel 11.           Aansprakelijkheid

MedInsight B.V. heeft een inspanningsverplichting. MedInsight B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke is geleden door de opdrachtgever en/of deelnemers die het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van MedInsight B.V. en dit ten hoogste beperkt tot het bedrag genoemd in de betreffende overeenkomst. MedInsight B.V. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. Eventuele aanspraken op een schadevergoeding dienen binnen vier weken na ontdekking door de opdrachtgever en/of deelnemers van de beweerdelijke tekortkoming van MedInsight B.V. schriftelijk door de opdrachtgever aan MedInsight B.V. te zijn medegedeeld.

Artikel 12.           Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en MedInsight B.V. waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing.